تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1374 
فلسفه 
شهیدبهشتی 
 
فوق لیسانس 
1377 
علوم قران و حدیث 
تربیت مدرس 
 
دکترا 
1383 
علوم قران و حدیث 
مرکز تربیت مدرس قم 
 
سطح 4