سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
مشاوره پایان نامه ارشد 
1385/07/01 
 
علمى 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
عضو هیئت علمی 
1379/07/04 
ادامه دارد 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی 
همکار علمی 
1378/07/01 
ادامه دارد 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
1384/07/04 
ادامه دارد 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه علمیه كرمانیها 
مدرس 
1367/07/02 
1369/03/31 
تدريس 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
1379/07/02 
 
ادبیات عرب،کتابت و تدوین حدیث 
تدریس 
حوره علمیه قم 
مدرس 
1367/07/01 
1369/03/31 
ادبیات عرب 
تدریس 
دبیرستان میزان ، تهران 
مدرس 
1375/07/01 
1376/03/30 
عربی 
تدریس 
دبیرستان شهید مطهری تهران 
مدرس 
1376/07/01 
1377/03/29 
قرآن 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
عضو هیئت علمی 
1379/07/02 
1387/04/31 
علمى 
همکاری 
مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی 
همکار علمی 
1378/07/01 
1387/03/30 
علمى 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
معاون آموزشی و نحصیلات تکمیلی 
1384/07/02 
1387/04/31 
اجرایى 
تدریس 
دبیرستان میزان (تهران) 
مدرس 
1375/07/01 
1376/03/31 
تدريس 
تدریس 
دبیرستان شهید مطهری 
مدرس 
1376/07/01 
1377/03/31 
تدريس 
تدریس 
دانشكده علوم حدیث 
مدرس 
1379/07/02 
1387/03/30 
تدريس 
تدریس 
مدرسه علمیه کرمانیها 
مدرس 
1367/07/02 
1369/07/01 
---